MASTER OF SCIENCE (MSC)

ADMISSION YEAR 2019-20

S. No. Student Name Course University Roll No. Enrolment No.
1 ABHIPSA BEHERA MSc (Physics) 03PG19010001 PG\2019\MSC(Phy)\0001
2 BARKHA PATEL MSc (Physics) 03PG19010002 PG\2019\MSC(Phy)\0008
3 CHANDAN RAJ SAHU MSc (Physics) 03PG19010003 PG\2019\MSC(Phy)\0002
4 CHINMAYA NANDA MSc (Physics) 03PG19010004 PG\2019\MSC(Phy)\0007
5 DEBARCHAN KAR MSc (Physics) 03PG19010005 PG\2019\MSC(Phy)\0003
6 DIPALI PRADHAN MSc (Physics) 03PG19010006 PG\2019\MSC(Phy)\0009
7 DIVYA PATEL MSc (Physics) 03PG19010007 PG\2019\MSC(Phy)\0004
8 GAURAV KUMAR SAHU MSc (Physics) 03PG19010008 PG\2019\MSC(Phy)\0005
9 SUSHREE SUCHARITA PATEL MSc (Physics) 03PG19010009 PG\2019\MSC(Phy)\0006
10 ADITYA NARAYAN MOHANTY MSc (Chemistry)  03PG19020001 PG\2019\MSC(Chem)\0012
11 ARTI RATHIA MSc (Chemistry)  03PG19020002 PG\2019\MSC(Chem)\0002
12 BANNU SINGH THAKUR MSc (Chemistry)  03PG19020003 PG\2019\MSC(Chem)\0014
13 DEBASHREE RAGHUNANDAN MSc (Chemistry)  03PG19020004 PG\2019\MSC(Chem)\0013
14 MOHD SAIF KHAN MSc (Chemistry)  03PG19020005 PG\2019\MSC(Chem)\0004
15 NEHA NAYAK MSc (Chemistry)  03PG19020006 PG\2019\MSC(Chem)\0005
16 PARTHABA SAHU MSc (Chemistry)  03PG19020007 PG\2019\MSC(Chem)\0006
17 PRIYANKA RANI KINDO MSc (Chemistry)  03PG19020009 PG\2019\MSC(Chem)\0007
18 SHAHINA YASHMIN MSc (Chemistry)  03PG19020010 PG\2019\MSC(Chem)\0008
19 SUMITRA DAS MSc (Chemistry)  03PG19020011 PG\2019\MSC(Chem)\0009
20 TOKANAND RATHIA MSc (Chemistry)  03PG19020012 PG\2019\MSC(Chem)\0010
Digital Initiatives :